Název organizace: Školní jídelna
IČO: 70940843
Adresa:
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola
Přímětice 569
66904 Znojmo – Přímětice
Banka: Česká spořitelna  35-1583769309/0800
Statutární zástupce: Mgr. Daniel Kasan
Ved. školní jídelny Magda Jelínková

1. Důvod a způsob založení organizace
1.1. Zřizovatel
Název Město Znojmo
Právní forma: Orgán územní samosprávy
Kontaktní informace: Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola
                                    tel.: 515211011
                                    Školní jídelna: 515211018
                                    Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
1.2. Vymezení činnosti
Veškeré služby, které jídelna poskytuje jsou v souladu se zřizovací listinou organizace.
Pracovní postupy probíhají v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví , dále upřesněného prováděcí vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
1.2.1  Hlavní činnost
Jídelna na základě zřizovací listiny poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem (561/2004 Sb.) dále upřesněného prováděcí vyhláškou 107/2000 Sb.,o školním stravování (novelami  vyhlášky č. 107/2008 Sb a č.463/2011Sb. kde jsou zakotveny výživové normy a rozpětí finančních limitů na nákup potravin pro jednotlivé skupiny strávníků).
Zaměstnancům zařízení jídelna poskytuje závodní stravování dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dále upřesněného vyhláškou 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.
1.2.2 Doplňková činnost
Organizace v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů provozuje doplňkovou činnost, ve které jsou zahrnuty následující služby:
1)      Příprava svačinek

2. Provozní doba
2.1.1 Provozní doba
Obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky v době od 11.30 – 14.00 hodin,
2.1.2  Provozní doba – Svačinky
Svačinky se vydávají ve všech dnech školní výuky od 9.35 do 9.55 hodin.
3.Ceník
Strávníci                                  7-   10 let       21,- Kč
Strávníci                                11 -  14 let       23,- Kč
Strávníci                                15 let a výše:   25,- Kč
Zaměstnanci                                                  27,- Kč
Cizí strávníci                                                  55,- Kč
Svačinky:                                                       13,- Kč
Identifikační čip – jednorázová platba:       115,- Kč
Děti  musí mít na začátku docházky do školní jídelny vyplněnou přihlášku.
Přihláška platí po celou dobu školní docházky.
Přihlášku je možné si stáhnout z webových stránek základní školy www.zsprim.cz nebo
ji obdržíte v kanceláři školní jídelny.
 
4.Způsoby platby
Jídelna upřednostňuje bezhotovostní platby.
4.1 Inkasní způsob platby – banka
Strávník (případně jeho zástupce) si v peněžním ústavu zajistí souhlas s inkasem.
Doporučujeme nastavit limit u žáků 600,- Kč,  jednou měsíčně, pokud žák odebírá i svačinky limit zvolte 900.- Kč.
Číslo bankovního účtu : 35-1583769309/0800, účel platby – stravné, variabilní symbol strávníka je k dispozici u vedoucí školní jídelny.
Potvrzení o zřízení souhlasu prosím odevzdejte vedoucí školní jídelny.
Částky za stravné jsou účtovány  ve výši skutečně projedených obědů  každého 10. dne v měsíci za měsíc předcházející.
O změně účtu je nutné informovat vedoucí školní jídelny.
V případě nezaplacení stravného po zjištění výpisu z účtu školní jídelny, vedoucí školní jídelny neprodleně informuje zákonného zástupce, platba pak musí být vyrovnána – buď na účet školní jídelny 35-1583769903/0800 nebo v hotovosti ve školní jídelně. V případě delší prodlevy placení (10dnů) vedoucí školní jídelny upozorní na tuto skutečnost vedení školy. Další stravování je zablokováno a stravné nadále vymáháno.
 
4.2 Inkasní způsob platby – sporožiro
Strávník (případně jeho zástupce)si  v peněžním ústavu – spořitelna- zajistí souhlas s inkasem.
Doporučujeme nastavit limit u žáků 600,- Kč,  jednou měsíčně, pokud žák odebírá i svačinky limit zvolte 900.- Kč.
Potvrzení o zřízení souhlasu prosím odevzdejte vedoucí školní jídelny.
Číslo sběrného účtu: 101120261/800 – stravné, variabilní symbol strávníka je k dispozici u vedoucí školní jídelny.
Potvrzení o zřízení souhlasu prosím odevzdejte vedoucí školní jídelny.
Částky za stravné jsou účtovány  ve výši skutečně projedených obědů  každého 10. dne v měsíci za měsíc předcházející.
O změně účtu je nutné informovat vedoucí školní jídelny.
V případě nezaplacení po zjištění výpisu z účtu školní jídelny, vedoucí školní jídelny neprodleně informuje zákonného zástupce, platba pak musí být vyrovnána –buď na účet školní jídelny 35-1583769309/0800 nebo v hotovosti ve školní jídelně. V případě delší prodlevy placení (10dnů) vedoucí školní jídelny upozorní na tuto skutečnost vedení školy Další stravování je zablokováno a stravné nadále vymáháno.

4.3 Hotovost
Strávník zaplatí v hotovosti u vedoucí školní jídelny vždy koncem měsíce na měsíc příští.

4.4.Vklad hotovosti na účet
Hotovost je možno vložit  na účet školní jídelny 35-1583769309.
O výši vkladu je nutno se informovat u vedoucí školní jídelny.
 
5. Přihlašování obědů
Noví žáci:
Jsou přijati na základě přihlášky ke stravování.
Přihlášku je možné si stáhnout z webových stránek základní školy www.zsprim.cz nebo ji obdržíte v kanceláři školní jídelny.
Strávníci, kteří se v minulém školním roce stravovali:
Všichni strávníci jsou na konci školního roku zablokováni.
Před začátkem stravování v přípravném týdnu, popř.  na začátku školního roku  strávník nebo jeho zákonný zástupce nahlásí stavování buď osobně, telefonicky (515211018) nebo elektronicky - vedoucí školní jídelny.
Po aktivování mají strávníci automaticky objednány obědy volby č.1.
Strávníkům, kteří platí z účtu nebo sporožirem, je strava na další měsíc automaticky
přihlášena vedoucí školní jídelny, po celou dobu školního roku, strávníci mají volbu č.1.
Na objednávkovém terminálu, který je umístěn před jídelnou si mohou strávníci provést změnu druhu jídla, nejpozději do 12.hodin v pracovní dny  na další den.
Strávníci si mohou provést změnu druhu jídla též telefonicky u vedoucí školní jídelny na č.tel. 515211018 nebo prostřednictvím internetu www.zsprim.cz, pokud mají aktivováno objednávání po internetu. K  aktivaci je zapotřebí uživatelské jméno a heslo, které nahlásí vedoucí školní jídelny
V případě zapomenutí identifikačního média je třeba tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny, která strávníkovi vydá náhradní doklad a oběd mu bude vydán. Dojde-li ke ztrátě čipu, musí si strávník zakoupit médium nové.
Vedoucí stravovacího zařízení –vyvěšuje jídelníček na nástěnce před školní jídelnou, na internetové adrese www.strava.cz, č. jídelny 0162, jídelníček je též na stránkách základní školy www.zsprim.cz
 
6. Odhlašování obědů
Odhlášky se provádějí nejpozději den předem a to do12.hodin v pracovní dny  na další den, na objednávkovém terminálu ( platí pro strávníky, prostřednictvím internetu www.strava.cz  jídelny 0162 nebo telefonicky u školní vedoucí jídelny opět do12.hodin v pracovní dny  na další den,  č.tel. 515211018.
Žáci a studenti jsou automaticky odhlášeni ve dnech, kdy není ve škole vyučování.
Výlety a exkurze si strávníci odhlašují sami.
Pokud strava není odhlášena nebo vyzvednuta, propadá bez náhrady.
Jedná –li se o účastníka školního zvýhodněného stravování ( žák), má na toto stravování nárok jen v 1.den neplánované nepřítomnosti ve škole. 
Jedná-li se o účastníka závodního stravování (zaměstnanci organizace) má dle vyhlášky 84/2005 Sb. nárok na závodní stravování, pokud v daný den na pracovišti odpracují alespoň 3 hodiny.
V případě náhlé nemoci si zaměstnanec musí odhlásit oběd do 8 hodin daného dne.
Na konci školního roku jsou všichni strávníci zablokováni.

6.1 Ukončení stravování
Strávník ohlásí ukončení vedoucí školní jídelny. Pokud jsou uhrazeny platby, vrátí nepoškozený čip, za nějž dostane vrácenou zálohu 115.-Kč. Strávník je zablokován.

6.2.Vyúčtování na konci školního roku
Je provedeno u každého strávníka s těmito možnostmi:
a) nechat na kontě zůstatek pro příští školní rok
b) převést zůstatek příp. na konto sourozence
c) vyzvednutí zůstatku v hotovosti
Vyúčtování za uplynulý školní rok, včetně vrácení čipů u žáka, který se již nebude stravovat v novém školním roce je nutné provést nejpozději do 20.9. nového školního roku.
 
7. Organizace stravování
 
7.1 Vlastní stravování
Vstup strávníků do prostor školní jídelny je strávníkům dovolen jen v příslušné provozní době.
Strávníci se řadí k vydávacím okénkům, vezmou si tác, příbory a připraví si identifikační čip. Na výdejním místě se prokáží čipem. Od paní kuchařky obdrží polévku a hlavní jídlo s přílohou.
Strávníci mají možnost přídavku stravy – polévky, přílohy a nápoje.
Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně, strávníci ji neodnášejí z místnosti.
Po konzumaci strávník odnese použité nádobí k příslušné pracovnici u sběru použitého nádobí.
Po celou dobu přítomnosti v prostorách školní jídelny strávníci zachovávají osobní bezpečnost, hygienu stravování a společenská pravidla.
7.2. Úklid
Běžný úklid ( stravou znečištěná podlaha, stoly…) v době provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice kuchyně na požádání strávníků či dozoru.
7.3 Dohled
Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci nebo správní zaměstnanci školy.
Je dohlíženo na dodržování bezpečnosti, hygienických zásad a zásad společenského chování.
Dojde-li k úrazu strávníka, ohlásí dozírající úraz vedoucí školní jídelny, která popř.poskytne první pomoc, následně ( v co nejkratší době) informuje vedení školy  a provede zápis v knize úrazů.
Nikdo z personálu kuchyně ani učitelský dozor nemá právo nutit žáky k dojídání jídel.
Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu ŠJ je možno řešit s vedoucí ŠJ.
Provozní řád ŠJ je vyvěšen v kanceláři ŠJ, u objednacího boxu, na www.zsprim.cz,
Strávník je povinen seznámit se s provozním řádem ŠJ a dodržovat jej.
 
V Příměticích 1.9.2014