Informační technologie

Interaktivní tabule v 1.A Turnaj v počítačových hrách
Jednou  z  priorit  ZŠ  Přímětice  je  i  výuka  informatiky  a  poskytnutí  přístupu  k   nejnovějším informačním  technologiím. Kromě povinné výuky předmětu Informační technologie dle školního vzdělávacího programu "Škola neomezených možností" v 5. a 6. ročníku je kladen důraz na volitelné předměty, projektové předměty a zájmové aktivity umožňující  přístup k Internetu a všem jeho službám.

1. Informační technologie ve školním vzdělávacím programu
    Težiště výuky informačních technologií je zařazeno do 5. a 6. ročníku (k  počítačům se ovšem dostávají žáci již od 1.třídy - viz dále). Během těchto dvou let se žáci naučí základní informace o stavbě počítače a o nejnovějších trendech  jejich rozvoje, naučí se ovládat základní operační systémy i jejich nadstavbové programy. S uživatelských programů je kladen  důraz  na textové editory, tabulkové kalkulátory, prezentační programy a grafické  programy.  Samozřejmostí je ovládání služeb Internetu a vlastní tvorba www stránek.
   V 7. a 8. ročníku si mohou zájemci zvolit volitelný předmět Svět softwaru, který ve všech výše zmíněných oblastech rozšiřuje uživatelskou připravenost žáků.
  Ve všech předmětech 2. stupně jsou posléze získané poznatky z oboru informačních technologií využívány ve výuce, ke zpracování projektů z nějrůznějších oblastí.

2. Vybavení školy v oblasti informační technologie
   K výukovému i zájmovému využití  slouží dvě školní počítačové učebny s potřebným  hardwarovým  i  softwarovým  vybavením (celkem je v učebnách 33 počítaču). Všechny počítače jsou pevnou  linkou  přes školní proxy server napojeny na internetovou síť. Vlastní školní doména umožňuje zřízení osobních  mailových schránek  všem  žákům i zaměstnancům školy. Kromě počítačových učeben je ve  škole celá řada učeben vybavená multimediální technikou (interaktivními tabulemi, počítačem, datavideoprojektory, ozvučením), na kterých lze využívat veškerý školní software a pochopitelně i Internet. Pro vyučující jsou ve všech kabinetech a sborovnách k dispozici další počítačové stanice.

3. Počítače pro nejmenší
    Již od první třídy mají nejmenší žáčci možnost organizovaného přístupu k počítačům. Pod vedením proškolených vychovatelek  se v  rámci družiny seznamují se základními funkcemi počítačů a vedle her získávají základní dovednosti s obsluhou počítačů.

4. Projekt Internetových rán a podvečerů
    Pro  ranní  ptáčata funguje dvakrát týdně  projekt  "Internetové ráno".  Od sedmi hodin jsou pro zájemce z řad žáků přístupny školní počítačové učebny.  Podobně každé pondělí až čtvrtek od 17.00 do 19.00 fungují "Internetové podvečery", které však kromě žáků mohou navštěvovat i rodiče či široká veřejnost. Veškeré tyto služby jsou poskytovány zdarma. Aktuální informace najdete v tomto článku.