3. Výuka cizích jazyků

Projekt v AJ a NJ Aj v 5.A Cizojazyčná Superstar

Výuka cizích jazyků ve školním vzdělávacím programu
S výukou cizích jazyků na naší škole začínáme v 1. třídě. Ačkoliv je rodičům i žákům předkládána nabídka více jazyků, pravidlem se již stala volba anglického jazyka jako prvního vyučovaného cizího jazyka. V případě zájmu mohou děti začít s dalším cizím jazykem v rámci zájmových útvarů ve školní družině. Druhý cizí jazyk je zařazen s dotací dvou hodin týdně jako volitelný předmět od 7. ročníku, vesměs je žáky volen jazyk německý. Pokud si někdo nevybere studium druhého cizího jazyka, absolvuje kromě jiných předmětů i cvičení z prvního cizího jazyka, které slouží zejména k opakování a utvrzení probraného učiva.

Vývoj metod výuky cizích jazyků  - multimediální výuka
V  naší  škole se  po celou  dobu  jejího  trvání  zabýváme  zkvalitňováním  výuky  cizích  jazyků, anglického a  německého. Během doby své existence,  kromě  intenzivního  vzdělávání  vyučujících,  škola pokročila  od klasického  frontálního  způsobu výuky k moderním metodám, ke kterým jsou využívány tři specializované jazykové učebny a dvě počítačové učebny vybavené velkým množstvím multimediálního jazykového softwaru.  

Výhody k přechodu do speciálních jazykových a počítačových učeben jsou zřejmé z níže uvedeného:
a) Klasická učebna - žáci ve třídě, k dispozici učebnice, tabule a nástěnné mapy (nejméně produktivní při maximálním úsilí     vyučujícího).
b) Jazyková učebna - každý  žák  svá  sluchátka, může být kontrolován  učitelem  od  ovládacího pultu. Tento systém umožňuje mnohem produktivnější poslech, porozumění textu i práci s učebnicí a psaným textem.
c) Počítače - využití počítačů s multimediálními programy pro výuku cizích jazyků  (nejproduktivnější, žáci pracují sami). Využití  počítačů  je ničím nenahraditelné a výsledky žáků nesrovnatelné s tradičními metodami výuky. 

Multimediální  software, který je v naší škole používán je  pro  žáky  základní  školy ideální. Používání multimediálního programu usnadňuje práci i při vysvětlování učiva v běžných  hodinách. Žáci  mohou  pracovat  individuálně,  v  závislosti   na  svých  schopnostech a dovednostech, což umožňuje několik stupňů  obtížnosti  v programu. Velmi kladný vliv mají  počítačové  jazykové  programy  na  žáky s vývojovými  poruchami  učení  -  např. dyslexie.  Dyslektik  si  v  normální třídě připadá méněcenný, poněvadž  nemůže dosahovat takových výsledků práce jako ostatní žáci. Hlavně čtení a písemný projev  dělá  těmto  žákům  značné  problémy. Při hodině cizího jazyka na počítači s multimediálním jazykovým   programem   tito  žáci  dosahují výborných výsledků  a jejich  postavení  ve  třídě  i sebevědomí velmi  vzroste. V  průběhu  tohoto  způsobu  výuky  se jejich handicap vůči spolužákům minimalizuje. Na   stručných  konverzačních  tématech si  mohou  vyzkoušet  situace z obyčejného života,  na  které  učebnice  velmi  často  zapomínají.  Dalším  přínosem  je,   že  děti  se nenásilnou formou učí vzájemné spolupráci a ohleduplnosti, poněvadž práce s výukovým programem vyžaduje velkou  soustředěnost,  aby   porozuměly  vyslovenému   slovíčku či  frázi a mohly je správně opakovat nebo dále s nimi pracovat.
Další formou jazykové výchovy je zpracování projektů - ať již slohových, prezentačních nebo hudebních. vedle jazykových a konverzačních schopností se zde uplatňují další důležité poznatky a kompetence, které zde žák musí vhodně využívat.