PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SŠ – NĚKOLIK RAD

Vážení rodiče a žáci,

 • Vycházející žáci naší školy dostali dva formuláře s vyplněnou hlavičkou a druhou stranou přihlášky
 • do přihlášky si doplní vybrané střední školy a obory (u obou přihlášek stejně)
 • na přihláškách na střední školu potvrďte prosím podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce správnost všech vytištěných údajů.
 • za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka. Naše škola vám nabízí poradenskou činnost v oblasti přijímacího řízení.

 

Dříve než odešlete přihlášku:

 • zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku a zajistěte si potvrzení u svého dětského lékaře
 • seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole
 • pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem
 • Přihlášky doručte na adresu ředitele SŠ do 1. 3. 2019.

Informace o středních školách, oborech studia, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách:

Způsob seznámení s výsledkem přijímacích zkoušek

 ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a těm, kteří nebyli přijati, odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Po oznámení rozhodnutí (doručení poštou) je třeba: doručit zápisový lístek řediteli SŠ (zápisový lístek obdržíte na konci února od výchovného poradce ZŠ)

 • Zápisový lístek doručte řediteli vybrané SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, případně ho v tomto termínu předejte k přepravě provozovateli poštovních služeb (potvrzujete tím svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole).
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy ho chce uplatnit na škole, kde byl přijat v rámci odvolacího řízení.

nebo podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

 • do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o nepřijetí – na adresu střední školy (je možné informovat se předem, zda má odvolání smysl)

nebo podat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení.

V případě nejasností se obraťte na výchovnou poradkyni Mgr. Jarmilu Kravcovou