Organizace MŠ
Provoz: 7:30 – 15:30 (7:00 – 7:30 běžná MŠ)
Paní učitelky:  Petra Dohnalová / Kateřina Luciani
                       
V mateřské škole je zapsaných 13-15 dětí ve věku 2,5­ – 6 let.
Školné 200 Kč/měsíčně + 500 Kč/měsíčně - příspěvek rodičů na činnost
Práce s dětmi probíhá nejenom podle RVP PV, ale jsou k ní přidány alternativní prvky podle Marie Montessori.
Snažíme se vytvořit pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě dítěte. Počáteční úspěchy v MŠ jsou důležité pro vypěstování zdravého sebevědomí dítěte.
Relaxační a pohybové chvilky jsou denně zařazovány do programu. Vhodnou manipulací s předměty je rozvíjena jemná motorika, cvičení smyslů. Přistupujeme k dítěti s úctou k jeho osobnosti a s ohledem na jeho individuální schopnosti. Nabízíme dostatek činností podporujících sebedůvěru dítěte. Podporujeme dobré vztahy mezi dětmi i dospělými.
Během roku se děti účastní mnoha mimoškolních aktivit (oslavy Masopustu, Velikonoc, Vánoc, Den dětí, vystoupení pro rodiče, logopedické chvilky, výlety,…).
 Výhody MŠ s prvky Montessori:
 • malý počet dětí ve třídě,
 • individuální přístup ke každému dítěti,
 • práce se specializovanými Montessori pomůckami, které podporují přirozený vývoj dítěte,
 • návaznost na Montessori třídu v ZŠ Přímětice,
 • zdravá výživa,
 • přírodní prostředí k vycházkám,
 • kvalifikovaný personál,
 • každodenní seznamování s cizím jazykem (angličtina, příp. němčina).
Montessori pedagogika
Montessori metoda zajišťuje rozvoj intelektuálních schopností dětí přirozeným a zábavným způsobem. Propracovaný soubor postupů a technik vede k připravenosti dítěte na školní docházku a celoživotní vzdělávání.
Pomůcky pro práci jsou dětem snadno přístupné, jsou smysluplné, vzájemně navazující, mají konkrétní význam, řád a jistotu pro dítě.
Jednotlivé oblasti vzdělávání:
Praktický život:
 1. Manipulace s předměty každodenního života – dítě zkoumá a objevuje prostřednictvím nabízených předmětů, s nimiž se setkává v běžném životě (suché a mokré aktivity – přesýpání, třídění, nalévání, atd.).
 2. Rozvoj samostatnosti (zapínání, oblékání, zavazování, atd.).
 3. Každý den se společně setkáváme „na elipse“ – zde dochází k propojení vztahů mezi dětmi, chůze po elipse učí děti soustředění, trénují rovnováhu.
 4. Smyslová výchova – smyslové Montessori pomůcky pomáhají dětem prostřednictvím zraku, hmatu, sluchu, chuti a čichu objasnit svět a porozumět mu.
Matematika:
 1. Postupuje od konkrétního k abstraktnímu. Konkrétní matematické pomůcky pomohou k pochopení matematických zákonitostí, podporují vynalézavost a touhu experimentovat.
Jazyk:
 1. Důraz je kladen na mluvený jazyk jako základ všech lingvistických výrazů. Děti se učí názvům předmětů a jevů, jež je obklopují. V tomto vývojovém období je dítě fascinováno vztahy mezi písmeny, která tvoří slova.
Kosmická výchova:
 1. Dítě se snaží porozumět celému světu – poznání vlastního „já”, rodiny, města, země, ve které žije, světadíly, pevniny, moře. Sluneční soustava, jíž je naše Země součástí, vznik života na této Zemi.
Umění, hudba a pohybové aktivity:
 1. Jsou začleněny do připraveného prostředí a života třídy, jako součást probíraných témat.
Výuka angličtiny
Výuka probíhá každý den a uskutečňuje se volbou vhodných metod, nevede k přetěžování dětí.
 
Organizace dne
8:00 – 8:30      příchod dětí, individuální aktivity dle výběru dítěte – práce s Montessori materiálem, výtvarné činnosti, tvoření
8:30 – 9:15      přivítání, činnost na elipse, pohybové aktivity
9:15 – 9:30      svačina
9:30 – 11:30    pobyt venku
11:30 – 12:00  cizí jazyky
12:00 – 12:30  oběd
12:30 – 12:45  ústní hygiena, vyzvedávání dětí (ty které jdou po obědě)
12:45 – 14:00  odpočinek, poslech pohádky, klidový režim
14:00 – 14:45  práce s Montessori materiálem
14:45 – 15:00  svačina
15:00 – 15:30  aktivity dle výběru dětí, pobyt venku, didakticky cílené výtvarné nebo hudební činnosti, odchod dětí domů