Organizace MŠ
Provoz: 6:45 – 15:30
Paní učitelky: Bc. Dagmar Košinová
                   Martina Bernhauerová
V mateřské škole je zapsaných 17 dětí ve věku 2,5 – 6 let.
Výchovně vzdělávací činnost probíhá podle RVP PV.
Školné: 200 Kč/měsíc
Během roku se děti účastní mnoha mimoškolních aktivit (oslavy Masopustu, Velikonoc, Vánoc, Den dětí, vystoupení pro rodiče, logopedické chvilky, výlety,…).
 MŠ poskytuje
  • individuální přístup ke každému dítěti,
  • stále nové zajímavé programy,
  • přípravu předškolních dětí na ZŠ,
  • zdravou výživu,
  • přírodní prostředí k vycházkám a hrám na zahradě,
  • seznamování s cizím jazykem.
 
Organizace dne
Odpovídá psychohygienickým zásadám – duševní hygieně.
6:45 – 8:30      spontánní hry a činnosti dle zájmů a požadavků k uspokojování potřeb, přání, individuální, skupinové a cílené činnosti s dětmi. Částečně řízená nebo společná programová práce, pohybové aktivity, hygiena.
8:45 – 9:15      přesnídávka
9:30 – 11:30    pobyt venku
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 14:00 odpočinek s respektováním individuálních potřeb spánku
14:00 – 14:30 oblékání, hygiena
14:30 – 14:45  odpolední svačina
14:45 – 15:30 hry dle volby dětí ve třídě nebo na zahradě
Příchod do MŠ ráno je do 8:00 (po dohodě s rodiči i později).